WAKPP - Webový archiv Komplexního průzkumu půd

Poznámky k aplikaci:

V rámci výzkumného záměru MZE0002704901 byla zahájena etapa Vývoj a implementace geografického informačního systému o půdě (SOWAC GIS) na období 2006–2008. Cílem řešení je příprava tématického pedologického GIS umožňujícího snadný přístup řešitelů k datovému skladu instituce a jeho tématické aplikační vyhodnocování pro potřeby výzkumných projektů. Dalším a neméně důležitým cílem je vytvoření platformy pro transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe, vytvoření podmínek k přehledné a dostupné prezentaci práce řešitelů, poskytnutí náležité zpětné vazby pro jejich práci a zřízení moderního geoinformačního systému pro uživatele ze sféry vědy, státní správy, samosprávy a nejširší veřejnosti.

Webový archiv dat KPP je první aplikační úrovní geoinformačního systému SOWAC GIS, zpřístupňující data KPP s důrazem na jednoduchost přístupu. K plné funkčnosti aplikace bude nutné dokončit skenování mapových podkladů a popisné části KPP.

Data KPP jsou v aplikaci WA KPP zpřístupněny pomocí aplikace Zoomify umožňující interaktivní ovládání. Pro funkčnost aplikace stačí mít v internetovém prohlížeči povolený JavaScript a instalovaný Macromedia Flash Player. Rychlost aplikace je závislá od Vaší rychlosti připojení k internetu.

Licenční podmínky aplikace Webový archiv KPP

 • Toto licenční ujednání je právní smlouvou mezi Vámi, koncovým uživatelem Webového archivu KPP (dále koncový uživatel) a VÚMOP, v.v.i. (dále provozovatel). Přistoupením k aplikaci a přečtením těchto podmínek potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami tohoto ujednání a jste jimi vázáni.

 • Aplikace Webový archiv KPP (dále WA KPP) je síťová aplikace, dostupná na adrese https://wakpp.vumop.cz.

 • Data Komplexního průzkumu půd (dále KPP) jsou koncovému uživateli zpřístupněna pouze za účelem prohlížení, nejsou tedy volně dostupná k dalšímu použití a případné modifikaci.

 • Aplikace WA KPP je poskytována bez dalších záruk jakéhokoli druhu.

 • Provozovatel nezaručuje, že aplikace WA KPP splní všechny požadavky koncového uživatele. Nezaručuje bezvadný chod aplikace WA KPP, pokud je provozována na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti.

 • Provozovatel nenese odpovědnost za správnost obsahu dat KPP.

 • Provozovatel nenese odpovědnost za případné následné škody, ať jsou jakékoli, které by vznikly na základě použití programu.

 • Tato licence je platná do svého ukončení. Licence bude ukončena automaticky, pokud porušíte kterékoli její ujednání.
 • Provozní řád aplikace Webový archiv KPP

  Provozní řád aplikace Webový archiv KPP je souhrn ustanovení a pravidel vybraných z dokumentů, kterými se řídí VÚMOP, v.v.i. a které jsou závazné pro provoz aplikace Webový archiv KPP. Autorizovaný software Webový archiv KPP vznikl v souvislosti řešením výzkumného záměru MZE0002704901, etapy Vývoj a implementace geografického informačního systému o půdě (SOWAC GIS).

  WA KPP je první aplikační úrovní geoinformačního systému SOWAC GIS, zpřístupňující data KPP s důrazem na jednoduchost přístupu.

  Data KPP jsou do aplikace doplňovány na základě smlouvy o dílo č. 15331/2008-13070 (Převedení papírových archivních dat Komplexního průzkumu půd do digitální formy včetně doplnění a vyhodnocení vybraného odborného materiálu s následným převodem do formátu publikovatelného v informačním systému SOWAC GIS) uzavřené mezi VÚMOP, v.v.i. a ÚPÚ MZe ČR. Aplikaci WA KPP spravuje VÚMOP, v.v.i., oddělení půdní služby. Provozní řád vymezuje pojmy související s aplikací WA KPP.

  1 Vymezení pojmů

  WA KPP – Webový archiv KPP SOWAC GIS – geoinformační systému půdě (GIS for Soil and Water Conservation) VÚMOP, v.v.i. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ÚPÚ MZe ČR – Ústřední pozemkový úřad Provozovatel – VÚMOP, v.v.i. Autor – VÚMOP, v.v.i. Koncový uživatel – osoba přistupující k WA KPP, veřejná správa, orgány státní správy a samosprávy, široká veřejnost

  2 Přístup k WA KPP

  Aplikace je volně dostupná na adrese https://wakpp.vumop.cz/. Pro funkčnost aplikace stačí mít v internetovém prohlížeči povolený JavaScript a instalovaný Macromedia Flash Player.

  3 Formát dat WA KPP

  Data KPP jsou v aplikaci WA KPP zpřístupněny pomocí aplikace Zoomify umožňující interaktivní ovládání.